Wyznaczenie pełnomocnika podmiotu leczniczego przez Ministra Zdrowia. Glosa do wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o sygn. V SA/Wa 3081/21 oraz VIII SA/Wa 282/21

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Urbaniak, Monika
Waszak, Marcin
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Glosowane wyroki poruszają doniosły praktycznie problem zarządzania szpitalami w dobie stanu epidemii. Analizie poddano precedensowe orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie weryfikujące nie tylko zasadność ustanowienia pełnomocników szpitali, lecz również istotne wskazówki interpretacyjne zawarte w ich treści dotyczące powołania pełnomocników w przyszłości. Autorzy niniejszego opracowania starali się przybliżyć najistotniejsze aspekty stanów faktycznych i uwarunkowań prawnych prowadzących do powołania pełnomocników szpitali, zasadność odwołania się do instytucji wywłaszczenia oraz meritum ocen prawnych wyrażonych przez sąd administracyjny.
The judgments referred to in the summary raise the issue of management of hospitals in the times of epidemics. The precedent decisions of the Voivodeship Administrative Court in Warsaw have been analysed, verifying not only the legitimacy of appointing hospital attorneys but also important interpretation guidelines included in their content concerning appointment of attorneys in the future. Authors of this publication try to bring closer the most important aspects of factual states and legal conditions leading to the appointment of hospital proxies, the legitimacy of recourse to the institution of expropriation and the merits of legal assessments expressed by the administrative court.
Opis
Słowa kluczowe
epidemia koronawirusa , szpitale , zarządzanie szpitalem , pełnomocnik podmiotu leczniczego , kierownik podmiotu leczniczego , coronavirus epidemic , hospitals , hospital management , healthcare provider trustee , healthcare provider manager
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 1 (36) 2022, s. 260–267