Czy przepisy o postępowaniu w sprawach gospodarczych powinny znaleźć zastosowanie w postępowaniu nieprocesowym?

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Kostwiński, Marcin
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu poruszono problematykę możliwości zastosowania przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych do rozpoznania spraw gospodarczych w postępowaniu nieprocesowym. Punktem wyjścia do analizy jest niejasna regulacja art. 458 2 k.p.c., w którym zawarto katalog spraw gospodarczych mający wyznaczać zakres zastosowania przepisów o postępowaniu odrębnym, a obejmujący także sprawy nieprocesowe. Autor podchodzi krytycznie do tego unormowania i podejmuje próby wykazania, że przepisy o postępowaniu w sprawach gospodarczych nie mogą być stosowane w postępowaniu nieprocesowym.
In this article, the author discusses whether it is possible to apply provisions of proceedings in commercial matters when a court hears a commercial case in non-contentious proceedings. The starting point for the analysis is the unclear regulation of Art. 4582 of the Code of Civil Procedure which contains a catalogue of commercial matters that is supposed to determine the scope of application of the special contentious proceedings, and which also includes some non-contentious matters. The author takes a critical approach to the above regulation and tries to prove that the provisions on proceedings in commercial matters cannot be applied in non-contentious proceedings.
Opis
Słowa kluczowe
postępowanie w sprawach gospodarczych , postępowanie nieprocesowe , proceedings in commercial matters , non-contentious proceedings
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 1 (36) 2022, s. 59–71