Karnoprawna ochrona przepisów kulinarnych w świetle art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Domański, Adam
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Karnoprawna ochrona przepisów kulinarnych jest zagadnieniem skomplikowanym, w związku z czym każdy przypadek związany z podejrzeniem popełnienia przestępstwa plagiatu należy badać odrębnie. Przepis kulinarny złożony z listy składników i opisu przygotowania potrawy może podlegać ochronie z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jednak jedynie wtedy, gdy posiada cechy utworu – twórczy i indywidualny charakter oraz jeśli został ustalony. Ustawodawca celowo pozbawił ochrony prawnej odkrycia, procedury, idee, zasady i metody działania oraz koncepcje matematyczne, by nie zaburzać postępu cywilizacyjnego. Nie można popełnić plagiatu poprzez skopiowanie od innej osoby jedynie listy składników zawartych w przepisie kulinarnym. Co prawda, ochroną prawnoautorską nie są objęte procedury ani metody działania, jednak w przypadku przywłaszczenia przepisu zawierającego kreatywny i barwny opis przygotowania potrawy z jednoczesnym rozpowszechnianiem tego przepisu jako własny bez wcześniejszego uzyskania zgody jego autora może dojść do zrealizowania znamion przestępstwa w postaci plagiatu.
Criminal law protection of recipes is a complicated issue, therefore each case related to suspicion of plagiarism should be examined separately. A culinary recipe consisting of a list of ingredients and a description of the preparation of a dish may be protected under Art. 115 paragraph 1 of the Act of 4 February 1994 – Law on Copyright and Related Rights, but only if it has the features of a copyright work – creative and individual character and if it has been established. The legislator deliberately deprived the legal protection of discoveries, procedures, ideas, principles and methods of operation and mathematical concepts so as not to disturb the progress of civilization.It is impossible to commit a plagiarism by copying only the list of ingredients from another person’s culinary recipe. Admittedly, the procedures and methods of operation are not covered by copyright protection, however in the case of appropriation of a recipe containing a creative and colorful description of the preparation of the dish with the simultaneous dissemination of this provision as it is own, without the prior consent of author, the features of a crime in the form of plagiarism may be realized.
Opis
Słowa kluczowe
plagiat , utwór , przepis kulinarny , plagiarism , copyright work , culinary recipe
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 1 (36) 2022, s. 33–44