Szczególne wymagania stawiane członkom zarządu spółek kapitałowych zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Balcarek, Szymon
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016, poz. 615) wprowadziła do polskiego porządku prawnego nową instytucję – zarządzających alternatywną spółką inwestycyjną (ZASI). Zostali oni poddani nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, a ich działalność została obwarowana szeregiem wymogów formalnych. W formie ZASI działają w Polsce przede wszystkim fundusze typu venture capital/private equity. Niezwykle istotne jest zapewnienie fachowej kadry menedżerskiej tego typu funduszy. W niniejszym artykule autor przybliża szczególne wymagań, jakie ustawodawca stawia członkom zarządu ZASI, wskazuje konsekwencje ich niespełnienia, porównuje odrębności w stosunku do wymagań wynikających z Kodeksu spółek handlowych, a także analizuje celowość regulacji.
The Act of 31 March 2016, which amended The act of investment funds introduced a new institution to polish legal system – the alternative investment company managers (AIFMs). AIFMs has been supervised by the Polish Financial Supervision Authority (KNF), and their activities have been subject to a number of formal requirements. In Poland, mainly venture capital/private equity funds operate in the form of AIFMs. It became extremely important to provide professional management for these kind of funds. In this article, the author presents the special requirements that the legislator imposes on members of the management board of an alternative investment company, indicates the consequences of failure to meet them, compares the differences in relation to the requirements imposed by the Polish Commercial Companies Code, and analyzes the purpose of the regulation.
Opis
Słowa kluczowe
alternatywna spółka inwestycyjna , fundusz inwestycyjny , zarząd , spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , spółka akcyjna , alternative investment company , investment fund , management board , limited liability company , joint-stock company
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 1 (36) 2022, s. 23–32