Charakter postępowania rejestrowego a zakres kognicji sądu rejestrowego wobec uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Skorupka, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W orzecznictwie i w doktrynie spore kontrowersje budzi zakres uprawnień kontrolnych sądu rejestrowego w przedmiocie badania zgodności z prawem uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. Sporne jest, czy zakres kognicji powinien być określony wąsko, czy szeroko. Szerokie ujęcie zakresu kontroli oznacza, że sąd rejestrowy może badać treść wniosku o wpis w zgodzie z przepisami ustawy i umowy spółki oraz wykreślać z urzędu dane niedopuszczalne, czyli takie, które są niezgodne nie tylko z rzeczywistym stanem rzeczy, ale również te, które zostały wpisane na podstawie wadliwych czynności prawnych. Sporne zagadnienie zakresu kognicji sądu rejestrowego zostało przeanalizowane w odniesieniu do publicznoprawnego charakteru postępowania rejestrowego.
In the case-law and legal literature there is considerable controversy regarding the scope of the jurisdiction of a court of registration on the examination of the legality of resolutions of company general meetings. It is at issue whether the range of jurisdiction should be defined narrowly or broadly. A wide range of control means that the court of registration may examine the content of the application for registration in accordance with the provisions of the law and the articles of association and remove inadmissible data from its own motion, that is to say, which are not only incompatible with the actual state of affairs but also those which have been entered on the basis of defective acts. The disputed question of the scope of the jurisdiction of the court of the registration was examined in relation to the public-law nature of registration proceedings.
Opis
Słowa kluczowe
postępowanie rejestrowe , postępowanie nieprocesowe , sąd rejestrowy , uchwały zgromadzeń spółek kapitałowych , registration proceedings , non-trial proceedings , registration court , resolutions of company general meetings
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 1 (36) 2022, s. 142–155