Charakterystyka umowy z następcą jako instytucji prowadzącej do przeniesienia prawa własności gospodarstwa rolnego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Zielepucha, Maciej
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Umowa z następcą jest instytucją służącą do przeniesienia prawa własności gospodarstwa rolnego na następcę, tj. osobę młodszą o co najmniej 15 lat niż dotychczasowy właściciel (rolnik). Pomimo że umowa ta w polskim systemie prawnym znajduje się już od około 30 lat i od tego czasu nie została poddana ani jednej nowelizacji, wciąż wywołuje wiele problemów praktycznych. W niniejszym opracowaniu autor analizuje głównie niebędące przedmiotem sporu sądownictwa ani doktryny uregulowania i cechy umowy z następcą. Przywołuje także krytyczne stanowisko przedstawicieli nauki wobec przedmiotowej umowy. Wskazuje, że umowa z następcą i zawierana w celu jej wykonania umowa przenosząca prawo własności gospodarstwa rolnego nie są często spotykane w obrocie kontraktowym.
Agreement with a successor is an institution enabling the transfer of the right of ownership of a farm to a successor, that is a person younger at least 15 years than current owner (farmer). Despite the fact that in Polish legal system such an agreement has existed for about 30 years and has not been amended since that time, it still raises many practical problems. In this paper the author analyses legal regulation of an agreement with a successor which mainly are not disputed by the judiciary and the doctrine. He also cites a critical stance taken by academics towards the agreement. Additionally, the author indicates that an agreement with a successor and an agreement transferring the right of ownership of a farm, concluding for the purpose of its execution, are not often encountered in conduct of legal transactions.
Opis
Słowa kluczowe
umowa z następcą , gospodarstwo rolne , rolnik , następca , agreement with a successor , farm , farmer , successor
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 1 (36) 2022, s. 215–224