Organizacja i działalność Policji Politycznej w Polsce międzywojennej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Żurek, Konrad
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Polska po odzyskaniu niepodległości borykała się z wieloma problemami prawnymi w sferze wewnętrznej i zewnętrznej, które należało niezwłocznie uregulować. Zadanie to było trudne ze względu na sytuację panującą w kraju, gdzie kilka ośrodków politycznych usilnie dążyło do wdrożenia własnych koncepcji zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. W Polsce międzywojennej przeprowadzono kilka zmian organizacyjnych, w tym również Policji Politycznej. W omawianym okresie była ona kilkakrotnie reorganizowana i funkcjonowała pod różnymi nazwami. Celem niniejszego artykułu jest omówienie zmian organizacyjnych, jakie dokonały się w Policji Politycznej, oraz próba oceny jej wpływu na bezpieczeństwo państwa.
After regaining independence, Poland struggled with many legal problems in the internal and external spheres, which needed to be immediately settled. This task was difficult due to the situation in the country, where several political centers made efforts to implement their own concepts of ensuring the internal security of the state. In interwar Poland, several organizational changes, including changes to the political police, were made. During the period in question, it was reorganized several times and operated under different names. The aim of this article is to discuss the organizational changes that have taken place in the political police and an attempt to assess the influence of the political police on state security.
Opis
Słowa kluczowe
Policja Polityczna , Policja Państwowa , Polska międzywojenna , Służba Informacyjna , bezpieczeństwo publiczne , Political Police , State police , Interwar Poland , Information service , public safety
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 1 (36) 2022, s. 236–247