Błędy definiowania w aktach normatywnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Rybak-Karkosz, Olivia
Ławrentjew, Sylwia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Opracowanie dotyczy analizy kanonów poprawności definiowania, ze szczególnym uwzględnieniem błędów idem per idem oraz ignotum per ignotum. Postulat wystrzegania się tych błędów polegających albo na odwołaniu się w definiensie do znaczenia definiendum, albo definiowania pojęcia innym niezrozumiałym dla odbiorcy danego komunikatu jest powszechnie akceptowany, jednak nader często można odnaleźć przykłady niezachowania tych zasad w aktach prawnych różnej rangi. Celem opracowania jest prezentacja przykładów przepisów prawnych polskich aktów różnego szczebla dotkniętych tym rodzajem błędu. Szczegółowa analiza zmierza do ustalenia, czy powtórzenie w definiensie wyrazu definiowanego spełnia tylko rolę estetyczną, czy też zabieg ten pełni rolę semantyczną, co jest niegodne z kanonem poprawności definiowania.
This study analyses canons of defining terms in legal acts, especially mistake such as idem per idem and ignotum per ignotum. The former is made when the defined word is repeated in clarification. The latter is committed when an unknown word is defined using another unknown word without explaining what any of them means. It is commonly accepted that avoidance of such mistakes is paramount during the regulation process. However, many examples are found in polish legal acts of different ranks where this postulate has not been retained. This paper aims to present those examples and analyze whether the definiendum’s repetition in definiens plays merely an esthetic part or is it a semantic one that is inconsistent with correct defining canons.
Opis
Słowa kluczowe
logika dowodzenia sądowego , błędy w definiowaniu , idem per idem , ignotum per ignotum , logic of court substantiation , mistakes of defining legal terms , idem per idem , ignotum per ignotum
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 1 (36) 2022, s. 117–127