Instrumenty ochrony podmiotów gospodarczych sektora bankowego zagrożonych praktykami monopolistycznymi w Polsce, Czechach i Słowacji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Małecka, Elżbieta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem opracowania jest ukazanie prawno-administracyjnych instrumentów ochrony podmiotów gospodarczych narażonych na stosowanie praktyk monopolistycznych, przysługujących KNF oraz jej odpowiednikom w Czechach i Słowacji. KNF nie jest klasycznym organem regulacyjnym, jednak dysponuje instrumentami wpływającymi na konkurencję, jak: uznanie podmiotu za podmiot dominujący lub za podmiot posiadający bliskie powiązania z bankiem, uznanie banku za istotny, sprzeciw co do nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji, lub co do stania się podmiotem dominującym banku krajowego, zezwolenie na łączenie się banków. W ramach artykułu zaprezentowano rozwiązania funkcjonujące w Czechach i Słowacji.
The goal of the paper is presenting legal-administrative instruments of protecting economic entities exposed to the employment of monopolistic practices available to the Polish Financial Supervision Authority and its equivalents in Czech Republic and Slovakia. The Polish Financial Supervision Authority is not a classic regulatory body, however, it has at its disposal instruments influencing competition, e.g. considering an entity a dominant entity or an entity with close connections to a bank, considering a bank to be significant, objection regarding purchasing or taking up shares, objection regarding becoming a dominant entity of a domestic bank, permission for banks to merge. This paper will present the solutions functioning in Czech Republic and Slovakia.
Opis
Słowa kluczowe
KNF , praktyki monopolistyczne , Polish Financial Supervision Authority , monopolistic practices
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 1 (36) 2022, s. 88–100