Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 sierpnia 2005 r. (II KK 215/05)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Nowak, Andrzej
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiotowa glosa omawia kontrowersje związane z ustaleniem, czy użyte w art. 116 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2000, nr 80, poz. 904 ze zm.) określenie wbrew warunkom uprawnienia odnosi się wyłącznie do udzielonych mocą licencji uprawnień do rozpowszechniania utworu, nie zaś też do obowiązków wynikających z umowy licencyjnej (np. prawa do wynagrodzenia czy obowiązku przedstawiania rozliczeń finansowych).
This gloss discusses the controversy whether the term in contravention of the conditions of the authorisation used in Art. 116 of the Act of 4 February 1994 on copyright and related rights (Dz.U. 2000, No. 80, Item 904, as amended) refers only to the rights granted under the licence to distribute the work, and not also to obligations arising from the licence agreement (e.g. the right to remuneration or the obligation to present financial statements).
Opis
OSNwSK 2005, nr 1, poz. 1490, Lex nr 200055.
Słowa kluczowe
wyrok , licencja , obowiązek , zapłata , utwór , court judgment , license , responsibility , payment , production
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 1 (36) 2022, s. 251–259