Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 20 (2011)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 30
 • Pozycja
  Funkcja kosztów operacyjnych szpitala i jej zastosowanie w procesie zarządzania
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011) Stańdo-Górowska, Halina
  Zakłady opieki zdrowotnej, a wśród nich szpitale, stanowią szczególny rodzaj organizacji gospodarczych. Z jednej strony ich nadrzędną misją jest ochrona zdrowia i życia pacjentów, z drugiej strony spotykają się z wysokimi oczekiwaniami dotyczącymi poprawy ekonomiki działania, wzrostu produktywności, redukcji kosztów itp. Większość publicznych szpitali w Polsce charakteryzuje wysoki poziom ponoszonych kosztów w stosunku do osiąganych przychodów. W opracowaniu podjęto próbę zidentyfikowania czynników wpływających na poziom kosztów operacyjnych szpitala i ewentualnych możliwości ograniczenia tych kosztów. Efektem końcowym przeprowadzonych badań jest wielowymiarowa funkcja opisującą koszty operacyjne szpitala. Co prawda analityczna postać funkcji musi zostać opracowana dla każdego szpitala z osobna, ale zmienne, które zostały zidentyfikowane mogą być wykorzystane w modelowaniu funkcji kosztów w innych szpitalach. W dalszej części opracowania wskazano na ewentualne możliwości zastosowania funkcji kosztów operacyjnych w procesie zarządzania szpitalem, a w szczególności w procesie budżetowania kosztów. Funkcja umożliwia bowiem szybkie i niezależne od przebiegającego w szpitalu procesu klasycznego tworzenia budżetów cząstkowych oszacowanie kosztów operacyjnych na przyszły rok budżetowy. Narzędzie to może przyczynić się do usprawnienia funkcjonowania szpitali, co jest jednym z kluczowych problemów gospodarczych i społecznych w Polsce.
 • Pozycja
  Creation and commercialization of medical product (comparative analysis of Polish and Ukrainian markets)
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011) Nykoniuk, Kateryna
  The main essence and meaning of medical product, its social and commercial components were presented in the study. Production stages of medical product were described. Peculiarities of medical services market in Ukraine and Poland were indicated. Moreover, there was presented medical services market regulatory sphere.
 • Pozycja
  Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście stosowanych narzędzi rachunkowości zarządczej i controllingu
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011) Kaszuba-Perz, Adriana
  W artykule podjęto próbę analizy możliwych do zastosowania narzędzi rachunkowości zarządczej i controllingu w kolejnych fazach wzrostu małego i średniego przedsiębiorstwa. Autor podkreśla wagę stosowania tych instrumentów, traktując praktyki implementacji systemów wspomagających zarządzanie jako przejaw przedsiębiorczości i dążenie do pozyskania przewagi konkurencyjnej. Przechodzenie przedsiębiorstwa w kolejną fazę rozwoju jest wynikiem wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych, zaś zastosowanie narzędzi wspomagających procesy decyzyjne jest uwarunkowane m.in. stopniem dojrzałości podmiotu gospodarczego.
 • Pozycja
  Ewaluacja jako badanie osądu wartości interwencji publicznej – założenia teoretyczne
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011) Szara, Katarzyna
  Celem opracowania jest prezentacja zjawiska ewaluacji z uwzględnieniem kryteriów oceny. Przedstawiono funkcje, cele oraz możliwości wykorzystania wyników ewaluacji. Wyniki uzyskane w trakcie badań ewaluacji powinny odzwierciedlać przyjęte cele i kryteria. W procesie ewaluacji ważne jest określenie co jest skutkiem, w jakim punkcie realizacji jesteśmy i czy nie zeszliśmy z założonej ścieżki, którą mamy dojść do celu, co należy zrobić, aby naprawić lub udoskonalić oceniony stan.
 • Pozycja
  Efektywność rozwiązań organizacyjnych w instytucjach publicznych
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011) Pierścieniak, Agata
  W powyższym artykule podjęto próbę uogólnienia pojęcia efektywności organizacyjnej i przedstawienia praktycznego aspektu opisu przesłanek efektywności w rozwiązaniach organizacyjnych na konkretnym przykładzie – wykorzystania funduszy z UE w organizacjach takich jak urzędy gmin. Przedstawione elementy takie jak: cele, rozwiązania organizacyjne, postawy pracowników czy kształtowanie relacji mogą być rozpatrywane w kontekście sprawności i skuteczności działań jako składowe kategorii efektywności w ujęciu syntetycznej oceny działań zmierzających do pozyskania funduszu unijnych.