Factors of pro-innovation environment in Slovak and Polish business units

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Mizla, Martin
Pešáková, Petra
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu było ukazanie najważniejszych czynników innowacyjności w skali makro i mikro. Głównie skupiono się na proinnowacyjnych środowiskowych czynnikach w regionie, które wpływają na aktywność innowacyjną regionu wschodniej Słowacji oraz województwa podkarpackiego. Każdy z identyfikowanych czynników wpływał na przedsiębiorstwo pośrednio lub bezpośrednio, różny ich wpływ przejawiał się jako groźba lub szansa. Badania przeprowadzone w przeszłości przez innych autorów wskazują na to, że stan innowacyjnej kultury jest lepszy w polskich przedsiębiorstwach. Podobna sytuacja w badanych regionach dotyczy systematycznego dostępu do innowacji oraz innowacyjnego zarządzania procesami. Polskie przedsiębiorstwa przy finansowaniu innowacji korzystają głównie ze funduszy UE. Ponadto na podstawie badań można stwierdzić, iż zarządzanie wiedzą jest bardziej systematyczne w województwie podkarpackim. Porównanie polskich i słowackich przedsiębiorstw odnośnie zewnętrznej współpracy zarządzania oraz realizacja innowacji wskazuje na ich lepsze wykorzystanie w polskich przedsiębiorstwach. Wynikiem analizy zaprezentowanej w niniejszym artykule było również porównanie wyników badań własnych z innymi wynikami badań prowadzonych w obszarze działalności proinnowacyjnej.
The aim of the paper was executed through identification of important macro, micro and regional pro-innovation environment factors, which cause innovation activities in Eastern Slovakia and Subcarpathian Voivodeship. Every of identified factors influences on enterprise directly or indirectly and it also creates for company different opportunities and threats. Older survey results from other authors in examined region confirm better situation of innovation business culture in Polish enterprises. Very similar situation is in chosen regions with systematic access to innovation and innovation process management. Polish enterprises use finance resources mainly from EU funds. Knowledge management is according to respondents more systematic also in Subcarpathian region. External cooperation of management and realization of innovation between enterprises is more used in Polish companies. Comparison of own survey results with older realised surveys and verification of pro-innovation environment situation lingering in enterprises of this area was also the result from this analysis.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 20 (2011), s. 132–147