Funkcjonowanie klasteringu jednym z warunków rozwoju regionu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Dzierga, Jan
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule został przedstawiony aspekt funkcjonowania klastra przemysłowego, który skuteczne łączy w sieci lokalnie skoncentrowane firmy, przy współudziale instytucji naukowych, rządowych i samorządowych i poprawia efektywność ich funkcjonowania rozwijając równocześnie wartości związane z zasobami niematerialnymi przedsiębiorstw, jakimi są potencjał ludzki i umiejętność zarządzania nim, co przyczynia się do podnoszenia konkurencyjności firm w regionie. Należy podkreślić, że przedstawiony funkcjonujący klaster przemysłowy w regionie, a także procesy globalizacji występujące w polskim przemyśle, co oczywiście jest bezpośrednio związane z regionem wiążą się głównie z dopływem obcego kapitału w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych, co nie pozostaje bez wpływu na funkcjonowanie rodzimych przedsiębiorstw.
In an article was presented an aspect of functioning industrial cluster, which effectively connects in some networks locally concentrated companies by participation of scientific institution, self- and government office and improves efficiency of their functioning and simultaneously develops values connected with immaterial resources, e.g. human potential and ability management, which improve competitiveness of companies in a region. It has to emphasize that presented operational industrial cluster in the region and also globalization processes occurred in Polish industry, which is connected directly with the region, is connected mainly with influence of foreign capital in the form of foreign direct investments, which influence on functioning of native companies.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 20 (2011), s. 252–269