Polska wschodnia w strategiach lokalizacji sieci hipermarketów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Sobala-Gwosdz, Agnieszka
Gwosdz, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Na podstawie wieloletniego monitoringu rozwoju sieci hipermarketów w Polsce autorzy określają podstawowe prawidłowości przestrzenne związane z ekspansją sieci hipermarketów w regionie peryferyjnym. Stwierdzono, że dystans między Polską Wschodnią a pozostałymi obszarami kraju zmniejsza się od 2003 r., co wiąże się z wejściem do Polski zagranicznych sieci, których strategie lokalizacji były nastawione na mniejsze ośrodki oraz adaptacji strategii lokalizacyjnej innych firm, która polegała na dopasowaniu wielkości powierzchni sprzedażowej do wielkości jednostki osadniczej. Analiza standaryzowanych reszt z regresji liniowej między liczbą ludności miejskiej (cechy najbardziej skorelowanej z wielkością powierzchni sprzedażowej c=0,95) pozwoliła zaobserwować na poziomie regionalnym dwa odmienne modele nasycenia powierzchnią sprzedażową. Podjęto ponadto próbę określenia wpływu rozwoju wielkopowierzchniowych sieci o kapitale zewnętrznym na gospodarkę lokalną i regionalną, w wyniku której stawiamy hipotezę, że dla regionu peryferyjnego dominują głównie efekty wymywania.
On the basis of the long-standing monitoring of hypermarket chains development in Poland, the authors define the basic spatial regularities connected with the expansion of hypermarkets chains in the peripheral region. One stated that the distance between eastern Poland and the other areas of the country has been decreasing since 2003, which is connected with the fact that foreign chains entered Poland – localization strategies of those chains were geared to smaller sites, and the adaptation of the localization strategies of other firms, which consisted in adjusting the size of the sales area to the size of the settlement units. The analysis of the standardized rests from the linear regression between a number of urban population (the features of the most correlated one with the size of the sales area c=0,95) allowed us to observe the two different models of saturation with the sales area at regional level. Furthermore, one made an attempt to determine the influence of largearea chains with foreign capital on local economy, as a result of which we make a hypothesis that for a peripheral region mainly wash-out effects are dominating.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 20 (2011), s. 276–290