Fundusze unijne czynnikiem stymulującym realizację celów terytorialnych (na przykładzie woj. podkarpackiego)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Makarski, Sylwester
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Uzyskanie przez Polskę w maju 2004 r. statusu członka Unii Europejskiej i wynikająca stąd możliwość korzystania z unijnych dotacji stworzyły szansę wzmocnienia potencjału produkcyjnego i usługowego przedsiębiorstw małej i średniej skali. To zewnętrzne zasilanie finansowe staje się czynnikiem rozwojowym przedsiębiorstw. Przedmiotem opracowania była analiza rozmiaru środków transferowych z zewnątrz do przedsiębiorstw na Podkarpaciu w latach 2008–2009, będących pierwszym etapem rozpatrywania wniosków o dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Rosnąca liczba składanych z pozytywnym rezultatem wniosków i ich przeciętnej wartości dowodzi, że przedsiębiorcy upatrują w tej formie finansowego wsparcia dużą szansę dla kierowanych przez siebie firm.
Gaining by Poland a status of European Union member in May 2004 and therefore possibility of using EU subsidies created a chance of reinforcement of production and service potential for small and medium scale enterprises. This external financial support becomes a developmental factor in enterprises. The topic of this paper is the analysis of size of external transfer funds to enterprises in Podkarpacie from 2008 to 2009, being the first stage of considering applications for subsidies from European Regional Development Fund and The Innovative Economy Operational Programme. The increasing number of applications submitted with a positive result and their average value confirms, that entrepreneurs see a great chance for firms run by them in this form of financial support.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 20 (2011), s. 291–303