Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach spowolnienia gospodarczego w Polsce

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Kaliszczak, Lidia
Urban, Lesław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu podjęto problem zachowań rynkowych przedsiębiorstw sektora MMSP wobec spowolnienia gospodarczego w Polsce w latach 2008 i 2009. W celu przedstawienia tendencji tych zachowań oraz dynamiki zjawiska, zakres czasowy analizy jest znacznie dłuższy i obejmuje lata 2004–2009, a w niektórych aspektach rok 2010. Wyniki przedstawionych badań wskazują na pogorszenie nastrojów przedsiębiorstw tego sektora dopiero w trzecim kwartale 2010 roku wobec przykładowo roku 2009. Kryzys powoduje, że przedsiębiorcy bardziej zdają sobie sprawę z problemu niepewności, nieprzewidywalności i niestabilności koniunktury. Potrzebę zmian jako pierwsze dostrzegły duże przedsiębiorstwa, w sektorze MSP reakcje na zmianę sytuacji gospodarczej pojawiają się znacznie wolniej.
The study takes up the problem of market behaviour of enterprises from sector MMSP in the face of economic slow down in Poland in 2008 and 2009. In order to show the tendency of this behaviour as well as the dynamics of the phenomenon – the time range of the analysis is wider and embraces the years 2004–2009, and in some aspects also 2010. The research results indicate decrease of the mood in the enterprises of this sector only in the third quarter of 2010 in comparison with – for instance – the year 2009. The crisis causes that the entrepreneurs are more aware of the problem of uncertainty, unpredictability and instability of economic conditions. Large enterprises noticed the need for changes as the first, reactions to the change of economic situation in sector MSP appear much more slowly.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 20 (2011), s. 187–201