Innowacyjność przedsiębiorstw jako czynnik konkurencyjności regionu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Dyjach, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Podejście do kluczowych czynników rozwoju regionu, a zarazem najważniejszych wyznaczników jego pozycji konkurencyjnej, zmienia się w zależności od stadium rozwoju poszczególnych gospodarek i społeczeństw. Na obecnym etapie rozwoju, określanym jako gospodarka oparta na wiedzy, czynnikiem o szybko rosnącym znaczeniu są innowacje. Oparcie gospodarek na wykorzystaniu nowego czynnika rozwoju, jakim są innowacje, ma szczególne uzasadnienie w dobie globalizacji oraz pogłębiających się procesów integracji europejskiej. Analiza innowacyjności polskiej gospodarki na tle innych państw UE wykazała, że Polska należy do krajów o niskim stopniu zaawansowania w tym zakresie. Świadczą o tym wyniki zastowanych miar innowacyjności gospodarki, a także wyniki międzynarodowego badania European Innovation Scoreboard. Z kolei analiza innowacyjności w przekroju polskich regionów oparta na wybranych wskaźnikach aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw pozwoliła zidentyfikować znaczne regionalne dysproporcje w tym aspekcie, które w przypadku udziału przedsiębiorstw przemysłowych, ponoszących nakłady na działalność innowacyjną w % ogółu przedsiębiorstw wykazały dość słabe powiązanie z poziomem rozwoju województw. Na tej podstawie można przypuszczać, że regiony, w szczególności te słabsze, będą w coraz większym stopniu wiązać możliwości swojego rozwoju (a także budowania przewagi konkurencyjnej) z działalnością innowacyjną przedsiębiorstw zlokalizowanych na ich terenie.
In the modern economy, which is called knowledge economy, the key factor of regional development is innovation. The analysis shows that the level of the innovation of Polish economy comparing to the European Union countries is at a low ebb. Results of the carried out analysis, on the basis of used innovation indicators, depict that our economy is in a poor state. On the other hand, the analysis of innovation as far as Polish regions are concerned, shows a great regional differences. This regional diversity reveal that regional development level is weakly connected with the distribution of industry enterprises, which put a lot of expense on innovational activity. All of this lets us think that the regions, especially the poorer ones could bind the ability of its own progress with industry innovational enterprises which are located in this region.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 20 (2011), s. 219–231