Zarządzanie publiczne w procesie kreowania rozwoju lokalnego i regionalnego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Fedan, Roman
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane z procesami nowego zarządzania publicznego i działania opartego na przygotowanych strategiach. Takie podejście jest możliwe przede wszystkim wtedy, gdy organizacje publiczne działają długofalowo, wyznaczając cele strategiczne, które mają charakter kompleksowy. Przed podjęciem decyzji strategicznych należy dobrze się przygotować, zebrać wszelkie informacje o posiadanych zasobach i uwarunkowaniach działania oraz przeanalizować konkretną sytuację. Podjęcie decyzji w pierwszej kolejności jest bowiem ciągiem czynności zmierzających do osiągnięcia celu wytyczonego przez organizację publiczną. Dopiero potem podejmowane są działania praktyczne dla zrealizowania przyjętej strategii, jednakże w praktyce polskich organizacji publicznych podejście takie nie zawsze w pełni jest stosowane.
In this article were introduced the questions of strategic thinking in public organisations and activity on prepared strategies. This approach is possible first of all, when public organizations long-term thought and working, marking strategic aims which have complex character and are with together related. Before as they be become undertaken it strategic decisions, we were should prepare well, to collect every information about resources and conditioning of activity and to analyse existing situation. Undertaking decision hugs as there in first order is draught intellectual actions, which ends with conviction it that it was kneed how to reach aim. Really practical workings be undertaken for realising of received strategy then. Yet in practice of Polish public organisations this approach not always fully be applied.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 20 (2011), s. 202–218