Dofinansowania dla bezrobotnych na uruchomienie działalności gospodarczej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Michalska, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Bezrobocie jest ważnym problemem współczesnego świata. Zjawisko to ma co najmniej wymiar społeczny, ekonomiczny, socjologiczny i psychologiczny, dlatego ciągle znajduje się w centrum różnorodnych debat. Chociaż już wypracowano wiele modeli przeciwdziałania bezrobociu, to nadal jego skala jest zbyt duża. Konkretne modele przeciwdziałania bezrobociu są zdeterminowane przez warunki społeczne i gospodarcze, przyjętą strukturę i hierarchię ważności celów, a także zasoby finansowe możliwe do przeznaczenia na promowanie zatrudnienia. Opracowanie omawia zagadnienia dofinansowania bezrobotnych. W analizie uwzględniono bezrobotnych z wybranego powiatu województwa łódzkiego, którzy skorzystali z dofinansowania na uruchomienie działalności gospodarczej. Empiryczną część opracowania stanowią dane uzyskane od respondentów poprzez badania ankietowe. Wyniki badań wykazały, że dofinansowania na taki cel cieszą się dużym zainteresowaniem i koncentrują się wokół handlu i usług.
The unemployment is a very serious problem of contemporary world. This phenomenon is discussed during many kinds of debates because of its social, economic, sociological and psychological aspects. Many models of counteraction of unemployment were created but still the scale of it is too large. Specific models of counteraction of unemployment are determined by social and economic conditions, established structure and hierarchy of goals and also by financial resources that are designed for employment promotion. This study describes financial aid for unemployment issues. The analysis of data takes into consideration the unemployed from chosen district of Łódź province. Those people took advantage of financial aid for activation of their own economic activity. The empiric al part of this study contains data obtained from questionnaires filled by respondents. The research results show that financial aid for this kind of goal are in great demand and are concerned around trade and services.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 20 (2011), s. 304–312