Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 31 (2013)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 34
 • Pozycja
  Obsługa klienta jako wartość w zarządzaniu relacjami przedsiębiorstwo – klient
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013) Kuraś, Dawid
  W dzisiejszym świecie – ukierunkowanym na usługi i wykorzystującym technologie – klienci przywykli do obsługi na najwyższym poziomie oraz do indywidualnie konstruowanych ofert produktów i usług. Aby być w zgodzie z tym podwyższonym standardem, trzeba dokładniej poznać wymagania klientów i reagować szybciej niż dotychczas. Proces obsługi klienta musi rozpoczynać się od spojrzenia na firmę oczami jej klientów. Ale najpierw trzeba dobrze poznać tych klientów, kim są, jakie mają potrzeby, co ich interesuje oraz co ich zachęci do wielokrotnego kupowania, jak również co spowoduje, że będą zadowoleni i zachwyceni. Zatem obsługa klienta powinna być traktowana przez przedsiębiorstwa jako wartość w budowaniu relacji z klientem.
 • Pozycja
  Upadłość przedsiębiorstw sektora prywatnego a spowolnienie gospodarcze w Polsce w latach 2008–2012
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013) Wiater, Mariola
  Celem artykułu jest przedstawienie, jak kształtowała się liczba upadłości przedsiębiorstw prywatnych w Polsce w okresie spowolnienia gospodarczego w latach 2008–2012. Przyjęto hipotezę badawczą dotyczącą większego zagrożenia upadłością podczas spowolnienia gospodarczego małych i średnich przedsiębiorstw. W opracowaniu zasygnalizowano problem z rzetelnym ukazaniem skali zjawiska upadłości, wynikającym z nieuwzględniania w statystykach upadłościowych kończących działalność firm, które nie przeprowadzają sądowego postępowania upadłościowego. Problem ten ukazano zestawiając dane dotyczące liczby sądowych postanowień o upadłości z danymi na temat podmiotów gospodarczych wykreślonych z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON). Pomimo że nie pokazują tego statystyki upadłościowe, trudności doświadczane przez sektor MŚP w warunkach spowolnienia gospodarczego częściej niż w przypadku dużych przedsiębiorstw skutkują zakończeniem działalności. Znajduje to odzwierciedlenie w liczbie podmiotów gospodarczych wykreślonych z rejestru REGON, w których dominującą część stanowią właśnie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (96%). Przeprowadzona w pracy analiza danych statystycznych pozwoliła również na wskazanie branż silnie uzależnionych od koniunktury gospodarczej (przemysł, budownictwo) oraz na określenie procentowego udziału poszczególnych form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw w statystykach upadłości. Czynnikiem zwiększającym lub zmniejszającym zagrożenie upadłością w okresie spowolnienia gospodarczego nie jest natomiast lokalizacja w określonym województwie.
 • Pozycja
  Controlling – the Current Management Tools in the Enterprise
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013) Chodasová, Zuzana; Tekulová, Zuzana; Jacková, Anna
  The role of controlling is to prepare for managers of the company an adequate environment for decision-making processes, quality of information with added value provided in the real time. Controlling is focused on the implementation of cooperative style of management. This does not mean the use of only routine management activities, but the use of obtained information to point out so-called „weak spot“ due to which the company fails to achieve its objectives. The aim of the controlling is therefore to create a complex system of information regarding costs and performance, methods, economic indicators that should evaluate development of the company as a whole and at the same time observe operational side of the company by means of partial views that are crucial for company management. The interconnection of enterprise information tools, one of the prerequisites for the proper implementation of the controlling enterprise in what also discusses the article.
 • Pozycja
  Kryzys kontraktu psychologicznego między pracownikiem a organizacją jako wynik kryzysu finansów publicznych na przykładzie pracowników oświaty
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013) Pawlak, Justyna
  Artykuł ma na celu przedstawienie zmieniającej się sytuacji psychologicznej pracowników sektora publicznego na przykładzie nauczycieli. Z powodu kryzysu finansów publicznych część ważnych przesłanek, które wpłynęły na ich decyzję o zatrudnieniu się w placówkach oświatowych uległa dezaktualizacji. Dlatego też ta grupa zawodowa musi poradzić sobie nie tylko z samym kryzysem, który dotyka ich tak samo, jak i innych obywateli, ale muszą oni także skonfrontować się z załamaniem stabilnego obrazu swojej roli i przyszłości w organizacji, która ich zatrudnia. Wymaga to od nich gotowości do zmiany zarówno oczekiwań co do stabilności własnego zatrudnienia, jak i wypracowania nowego systemu motywacyjnego.