Upadłość przedsiębiorstw sektora prywatnego a spowolnienie gospodarcze w Polsce w latach 2008–2012

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Wiater, Mariola
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie, jak kształtowała się liczba upadłości przedsiębiorstw prywatnych w Polsce w okresie spowolnienia gospodarczego w latach 2008–2012. Przyjęto hipotezę badawczą dotyczącą większego zagrożenia upadłością podczas spowolnienia gospodarczego małych i średnich przedsiębiorstw. W opracowaniu zasygnalizowano problem z rzetelnym ukazaniem skali zjawiska upadłości, wynikającym z nieuwzględniania w statystykach upadłościowych kończących działalność firm, które nie przeprowadzają sądowego postępowania upadłościowego. Problem ten ukazano zestawiając dane dotyczące liczby sądowych postanowień o upadłości z danymi na temat podmiotów gospodarczych wykreślonych z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON). Pomimo że nie pokazują tego statystyki upadłościowe, trudności doświadczane przez sektor MŚP w warunkach spowolnienia gospodarczego częściej niż w przypadku dużych przedsiębiorstw skutkują zakończeniem działalności. Znajduje to odzwierciedlenie w liczbie podmiotów gospodarczych wykreślonych z rejestru REGON, w których dominującą część stanowią właśnie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (96%). Przeprowadzona w pracy analiza danych statystycznych pozwoliła również na wskazanie branż silnie uzależnionych od koniunktury gospodarczej (przemysł, budownictwo) oraz na określenie procentowego udziału poszczególnych form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw w statystykach upadłości. Czynnikiem zwiększającym lub zmniejszającym zagrożenie upadłością w okresie spowolnienia gospodarczego nie jest natomiast lokalizacja w określonym województwie.
The aim of the article is to present the development of a number of bankrupt private companies in Poland during the economical slowdown from 2008 till 2012. A hypothesis has been formulated concerning increased risk of bankruptcy during slowdown in the small business. The study indicates difficulty to present a honest presentation of the scale of bankrupt phenomenon resulting from a the fact that statistics omit the bankrupt companies which did not conducted judicial proceedings on bankruptcy. The problem has been clarified by compiling the data concerning the number of court’s ruling of bankruptcy with the data on the companies that were deleted from the The National Official Register of the Nationalised Industries Units KRUPGN (REGON). Despite the fact that it is not presented in statistics about bankruptcy, small businesses more often than companies employing more than 250 employees contribute to the number of companies ending the business activity. That has been reflected in the number of companies deleted from the KRUPGN (REGON) from which the vast majority are the natural person conducting business activities (96%). Statistical data analysis presented in the article allowed also to indicate the trades which depend on the economic situation (industry, construction), as well as to determine the percentage participation of organizational and legal frame of businesses activity in the bankruptcy statistics. The factor of increasing or decreasing the risk of bankruptcy in the period of economic slowdown is not determined by the location in a particular voivodeship.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 31 (2013), s. 403–422