Makroekonomiczne uwarunkowania zarządzania talentami

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Mazurkiewicz, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu podjęto próbę zaprezentowania makroekonomicznych uwarunkowań zarządzania talentami. Umiejętność pozyskania i zatrzymania utalentowanych pracowników staje się istotnym zagadnieniem uwzględniając dokonujące się zmiany demograficzne, postępującą globalizację oraz wzrost znaczenia aktywów niematerialnych w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, co dotyczy zarówno podmiotów gospodarczych, jak i gospodarek krajowych. Umiejętności te weryfikuje kryzys gospodarczy i jego konsekwencje. W artykule przedstawiono przyczyny zainteresowania się zagadnieniem zarządzania talentami na poziomie makroekonomicznym. Skoncentrowano się na sytuacji demograficznej, dokonano jej charakterystyki uwzględniając rynek krajowy. Ostatnia część zawiera proponowane rozwiązania problemu luki talentów.
The paper presents the macroeconomic determinants of talent management. Ability to attract and retain talented employees is becoming an important issue both for companies and national economies, because of the demographic changes, globalization and the growing importance of intangible assets to create competitive advantage. These skills verifies the economic crisis and its consequences. The paper discusses the reasons for interest in the issue of talent management at the macroeconomic level. It is focused on the demographic situation, in particular on domestic market. The final part contains the proposed solutions to the problem of talent gap.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 31 (2013), s. 219–229