Scientific and Technological Problems of National Security

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Kolesnikova, Irina I.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Main areas of neutralizing the sources of threats to national security in the field of science and technology is the formation of an effective national innovation system and implementation of new technology strategy development of the economy. The study analyzed the influence of factors on the indicators of innovation development. These include indicators of innovative capacity, reflecting the structure of the resources used, as well as indicators of innovative activity, allowing both quantitatively and qualitatively describe the innovative products. Improving the investment climate in Belarus is a necessary step in ensuring the attraction of budgetary funds and investors to support and implement innovative projects.
Głównym obszarem neutralizowania źródeł zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego w dziedzinie nauki i techniki jest tworzenie skutecznego krajowego systemu innowacji i wdrażania nowych strategii rozwoju technologicznej gospodarki. W badaniu przeanalizowano wpływ różnorodnych czynników na wskaźniki rozwoju innowacji. Są to wskaźniki zdolności innowacyjnej, odzwierciedlające strukturę wykorzystywanych zasobów, a także wskaźniki działalności innowacyjnej, dzięki czemu zarówno ilościowo i jakościowo można opisać innowacyjne produkty. Poprawa klimatu inwestycyjnego na Białorusi jest niezbędnym krokiem w zapewnieniu atrakcyjności środków budżetowych i inwestorów do wspierania i wdrażania innowacyjnych projektów.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 31 (2013), s. 205–218