Controlling – the Current Management Tools in the Enterprise

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Chodasová, Zuzana
Tekulová, Zuzana
Jacková, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The role of controlling is to prepare for managers of the company an adequate environment for decision-making processes, quality of information with added value provided in the real time. Controlling is focused on the implementation of cooperative style of management. This does not mean the use of only routine management activities, but the use of obtained information to point out so-called „weak spot“ due to which the company fails to achieve its objectives. The aim of the controlling is therefore to create a complex system of information regarding costs and performance, methods, economic indicators that should evaluate development of the company as a whole and at the same time observe operational side of the company by means of partial views that are crucial for company management. The interconnection of enterprise information tools, one of the prerequisites for the proper implementation of the controlling enterprise in what also discusses the article.
Rolą controllingu jest przygotowanie dla menedżerów firmy odpowiedniego środowiska dla procesów podejmowania decyzji, dostarczenie informacji wysokiej jakości wraz z wartością dodaną w czasie rzeczywistym. Controlling koncentruje się na implementacji kooperacyjnego stylu zarządzania. Nie oznacza to wykorzystywania jedynie rutynowych czynności zarządczych, ale wykorzystanie uzyskanej informacji do wskazania tzw. słabych punktów, w wyniku których przedsiębiorstwu nie udaje się osiągnąć założonych celów. Celem controllingu jest więc kreacja kompleksowych systemów informacyjnych uwzględniających koszty, działania, metody, wskaźniki ekonomiczne, które powinny służyć ocenie rozwoju przedsiębiorstwa jako całości, a jednocześnie obserwacja operacyjnych aspektów działalności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem częściowych przeglądów, które są kluczowe dla zarządzania firmą. W artykule dyskusji poddaje się wzajemne powiązania między narzędziami informacyjnymi przedsiębiorstwa, które stanowią istotne uwarunkowanie dla właściwego wdrożenia controllingu w przedsiębiorstwie.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 31 (2013), s. 392–402