Wpływ kryzysu finansów publicznych na koncepcję ukierunkowanej terytorialnie polityki spójności regionalnej w kontekście raportu Fabrizio Barca

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Bolonek, Ryszarda
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Trudności wyodrębnienia definicji regionu jako poziomu mezoekonomicznego będącego szczeblem pośrednim między analizą makro- i mikroekonomiczną polegają na tym, że definiowanie mezoekonomii jako analizy procesów i branż bezpośrednio wkracza w analizę mikroekonomiczną, bowiem mikroekonomia zajmuje się analizą rynków poszczególnych dóbr i usług zwanych w produkcji branżą. Uszczuplenie mikroekonomii o analizę rynków poszczególnych dóbr i usług nie wchodzi w grę, ponieważ pozbawiłoby tę naukę metodologii. Wobec powyższego autorka niniejszego artykułu proponuje nową definicję regionu w oparciu o terytorialne podejście F. Barca, a mianowicie: region jako podmiot mezoekonomiczny dotyczy analizy procesów branżowych zachodzących na jego terytorium. Oczywiście podejście to ma pewien mankament polegający na tym, że rynki regionalne – mezoekonomiczne – mogą mieć mniejszy zasięg i wartość, aniżeli rynki mikroekonomiczne, na przykład rynek F-16, czy rynek produktów rafinacji ropy naftowej w USA. Wówczas nie można zakładać, że poziom mezoekonomiczny jest pośredni między makroekonomicznym i mikroekonomicznym.
The methodological problem caused by not exact region definition is joined with so called mezoeconomics as the level between micro and macroeconomics. Limiting mezoeconomics to the proccesses and branches analysis covers microeconomics analysis, while microeconomics deals with the behavior of individual economic units and their interaction to form larger units – markets and industries. Therefore there is possibility to form regions’ definition using place-based approach presented by F. Barca. Region could be defined as the interaction between markets and industries placed in its territory. However, mezoeconomics as the level between macro and microeconomics could be smaller than micro markets in this context.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 31 (2013), s. 290–307