Prospołeczne stymulowanie zaangażowania organizacyjnego jako aspekt działań ekonomicznych w warunkach kryzysu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Adamska-Chudzińska, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule skoncentrowano się na społecznym wymiarze kryzysu w gospodarce. Wykazano, że sprawny system społeczny i prospołecznie wzbudzone zaangażowanie pracowników są warunkiem skutecznego realizowania reform ekonomicznych. Zaprezentowano komponenty i właściwe im typy zaangażowania pracowników zgodnie z modelem Meyera i Allen oraz wybrane mechanizmy prospołecznego stymulowania tegoż zaangażowania. Objęto ich zakresem: 1. udział pracowników w podejmowaniu decyzji i zarządzanie przez „chodzenie”, 2. stosowanie przejrzystej polityki informacyjnej i zarządzanie „przy otwartych księgach”, 3. rozwój poczucia przynależności do społeczności organizacyjnej (wspólnotowość). Prospołeczne mechanizmy oddziaływania na zaangażowanie pracowników prowadzą do wzrostu efektywności ekonomicznej.
The article focuses on the social dimension of the economic crisis. It was shown that an efficient social system and socially triggered engagement of workers constitute a condition of effective realization of economic reforms. There is a presentation of components and related types of workers’ involvement according to the model of Meyer and Allen, as well as chosen mechanisms of pro-community stimulation of this involvement. They were embraced by the following scope: 1. Workers’ engagement in decision making, and managing through “walking around”, 2. Using clear information policy, and “open books” managing, 3. Development of the sense of belonging to an organizational community (commonness). The pro-social mechanisms of influencing the engagement of workers lead to the growth of economic effectiveness.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 31 (2013), s. 372–382