Проблемы и перспективы использования транзитного потенциала международных транспортных коридоров Украины

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Лыфарь, Владислава В.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
В статье проанализировано технологическое состояние международных транспортных коридоров и объемы перевозок грузов территорией Украины. Представленная характеристика международных транспортных коридоров описывает восемь коридоров, проходящих по территории Украины. В статье также выявлены проблемы использования транзитного потенциала международных транспортных коридоров Украины. В то же время рассмотрены перспективы использования транзитного потенциала международных транспортных коридоров за счет развития логистической инфраструктуры и создания транспортно-логистических центров.
In this article the technological state of international transport corridors and the freight volumes by the territory of Ukraine are analyzed. A presented characteristic of international transport corridors describes eight corridors, which pass through the territory of Ukraine. The article exposes the problems of transit potential usage of the international transport corridors of Ukraine. At the same time the perspectives of transit potential usage of the international transport corridors for account of logistical infrastructure development and creation of transport-logistical centers are considered.
W opracowaniu analizie poddano stan technologiczny międzynarodowych korytarzy transportowych i rozmiary przewozów przez terytorium Ukrainy. Przedstawione charakterystyki międzynarodowych korytarzy transportowych dotyczą ośmiu korytarzy, które przechodzą przez terytorium Ukrainy. W artykule wyeksponowano problemy wykorzystania potencjału tranzytowego międzynarodowych korytarzy transportowych Ukrainy. Jednocześnie rozważaniom poddano perspektywy wykorzystania potencjału tranzytowego międzynarodowych korytarzy transportowych pod kątem rozwoju infrastruktury logistycznej oraz kreacji centrów transportowo-logistycznych.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 31 (2013), s. 268–279