Zagraniczne przepływy kapitału w warunkach kryzysu finansów publicznych – sytuacja Polski

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Puchalska, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Silny spadek PKB wraz z załamaniem cen aktywów na rynkach finansowych i nieruchomości przyczynił się w znaczący sposób do wzrostu deficytu sektora finansów publicznych i długu publicznego, co miało swoje odwzorowanie w przepływach kapitału zwłaszcza w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę oceny przepływów kapitału w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych w warunkach zmieniającej się sytuacji makroekonomicznej. Szczególną uwagę starano się zwrócić na zmiany BIZ wynikające z sytuacji finansów publicznych w Polsce.
The strong decline in GDP with the collapse of asset prices in the financial and property market significantly contributed to increases in the general government deficit and public debt, which had its representation in capital flows, especially in the form of foreign direct investment. In this study there were make attempts to assess the flow of capital in the form of direct foreign investment in a changing macroeconomic environment. Moreover in studies tried to draw attention to changes in FDI, arising from the situation of public finances in Poland.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 31 (2013), s. 258–267