Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Piszczek, Sylwester
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest analiza i ocena przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego. Do określenia poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego wykorzystano metodę wzorcowej miary rozwoju Hellwiga oraz posłużono się hierarchiczną metodą grupowania Warda. Po szczegółowej analizie wykazano, że na poziom rozwoju obszarów wiejskich największy wpływ mają duże ośrodki miejskie, pełniące funkcje ośrodków centralnych względem otaczających je terenów wiejskich oraz mniejsze miasta, stanowiące często lokalne centra rozwoju dla sąsiadujących z nimi wsi.
The aim this paper is to analyze and evaluate the level of spatial differentiation of socio – economic development of rural areas in kujawsko-pomorskie voivodeship. To determine the level of socio-economic development the Hellwig’s development model and Ward's hierarchical clustering method were used. After a detailed analysis it was proved that the level of development of rural areas depends mostly on large urban centers acting as a central place for surrounding rural areas and smaller towns, which are often a local development centers for the neighboring villages.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 31 (2013), s. 334–346