Финансирование инноваций в Украине

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Panchenko, Yevgen
Luk’yanenko, Olga
Zhevago, Alina
Kiriakova, Marina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Авторы рассматривают источники финансирования инноваций в Украине. Также проанализирована роль деловых предприятий, прямого финансирования, государственного финансирования, амортизации, венчурного финансирования, конкурентного финансирования национальных исследовательских проектов, грантов, налогообложения в обеспечении инновационной деятельности.
The authors consider the sources of financing of innovations in Ukraine. Also parts of business enterprises, direct investing, public financing, state purchases, renovation, venture financing, competitive financing of national research projects, grants, taxation are analysed in guarantee of innovative activities.
Autorzy omawiają źródła innowacji finansowych na Ukrainie. Ponadto analizują, jako warunki działań innowacyjnych, przedsięwzięcie biznesowe, inwestycje bezpośrednie, finansowanie publiczne, zakupy rządowe, amortyzację, wspólne finansowanie, konkurencyjne finansowanie narodowych projektów badawczych, granty, opodatkowanie.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 31 (2013), s. 192–204