Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 27 (2012)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 23
 • Pozycja
  Kierunki wykorzystania płatności bezpośrednich w woj. podkarpackim
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012) Kisiel, Roman; Dołęgowska, Dorota; Marozas, Jolanta
  Dopłaty bezpośrednie są najbardziej znaną formą pomocy dla sektora rolnictwa w Unii Europejskiej. Są środkiem do utrzymania poziomu dochodów producentów rolnych, czyli spełniają jeden z głównych celów Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Głównym celem publikacji jest przedstawienie kierunków wykorzystania płatności bezpośrednich oraz próba odpowiedzi, w jakim stopniu wpłynęły one na kondycję ekonomiczną badanych gospodarstw rolnych. Podjęto także problem kształtu WPR po 2013 r., jest to bowiem ważny aspekt z punktu widzenia polskiego sektora rolnego, jako elementu polskiej gospodarki. W opracowanych propozycjach kształtu WPR po 2013 r. najtrudniejszym zadaniem okazało się zrównanie poziomu dopłat we wszystkich krajach członkowskich. Ostatecznie Komisja Europejska zaprezentowała projekt reformy WPR, w którym przedstawiono priorytety na okres programowania 2014–2020. Przedstawiono je również w niniejszym artykule. W celu określenia, jaki wpływ na poziom dochodów producentów rolnych mają płatności bezpośrednie oraz jakie są kierunki wykorzystania dopłat, przeprowadzono badania ankietowe w 350 gospodarstwach rolnych woj. podkarpackiego oraz dokonano analizy opracowanych wyników badań. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że środki pomocowe jakimi są płatności bezpośrednie pozytywnie oceniło większość właścicieli gospodarstw rolnych. Z analizy kierunków wykorzystania dopłat wynika, że środki unijne w większości były przeznaczane na wydatki bieżące (43,51% wydatków niezwiązanych z produkcją rolniczą). Duży odsetek respondentów wskazał na zakup nawozów i środków ochrony roślin (34,05% środków obrotowych) oraz maszyn bądź urządzeń do produkcji rolniczej (32,10% wydatków inwestycyjnych). Należy jednak zaznaczyć, że środki unijne na wydatki bieżące przeznaczali właściciele gospodarstw małoobszarowych. Ważnym faktem wynikającym z przeprowadzonych badań jest relatywnie duży odsetek gospodarstw nieżywotnych ekonomicznie (36,68%). Są to głównie producenci rolni, zajmujący się uprawą polową. Najwięcej gospodarstw cechuje wielkość ekonomiczna od 4 do 6 ESU (European Size Unit) (40,93%). Dotacje unijne dla sektora rolnictwa w znacznym stopniu wpływają na poprawę konkurencyjności oraz harmonijnego rozwoju sektora polskiego rolnictwa, mimo że gospodarstwa nie do końca potrafią wykorzystać możliwą pomoc.
 • Pozycja
  Perspektywy rozwoju biogazowni na Podkarpaciu w oparciu o fundusze Unii Europejskiej
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012) Zapałowska, Anita
  Mając na uwadze polskie zapotrzebowanie rozwoju nowych kierunków wykorzystania surowców do celów energetycznych branża biogazowni w Polsce wchodzi w fazę dynamicznego rozwoju. Na wzór naszych zachodnich sąsiadów budujemy biogazownie rolnicze, biogazownie na oczyszczalniach ścieków oraz instalacje do odgazowywania wysypisk. Również na Podkarpaciu mamy do czynienia z sytuacją, gdzie trwają przygotowania do powstania pierwszych biogazowni. Wyczerpujące alokacje na Odnawialne Źródła Energii z funduszy Unii Europejskiej na lata 2007–2013 stawiają pytanie, czy głównym środkiem finansującym tego typu przedsięwzięcia nie pozostaną jedynie krajowe mechanizmy wsparcia. Jest to ważna kwestia w obliczu rozpatrywanych nie tylko kosztów samej budowy, ale przede wszystkim utrzymania i możliwie rentownego eksploatowania tychże inwestycji. Artykuł przedstawia perspektywy rozwoju inwestycji biogazowych w województwie podkarpackim w oparciu o fundusze z Unii Europejskiej.
 • Pozycja
  Spółdzielcze formy gospodarowania na przykładzie rolniczych spółdzielni produkcyjnych
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012) Górka, Małgorzata; Ruda, Maria
  W publikacji scharakteryzowano spółdzielcze formy gospodarowania na przykładzie rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Jednocześnie zaprezentowano potrzebę rozwoju spółdzielczości zwłaszcza rolniczej. Przedstawiono ideę i rolę rolniczych spółdzielni produkcyjnych (RSP) oraz omówiono kierunki rozwoju działalności tych podmiotów w Polsce.
 • Pozycja
  Miejsce województwa podkarpackiego w krajowym ruchu turystycznym
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012) Sołek, Karol
  Celem pracy było przedstawienie ruchu turystycznego na terenie województwa podkarpackiego oraz wykorzystania bazy noclegowej przez turystów. Region Podkarpacia jest niezwykle atrakcyjny dla turystów poprzez czyste środowisko i bogate walory przyrodnicze, z którymi można konkurować na scenie krajowej i międzynarodowej. Badania wykazały, że wykorzystanie miejsc noclegowych jest na niskim poziomie, niższym niż średnia krajowa. Nie są wykorzystane możliwości turystyczne województwa poprzez między innymi brak promocji województwa oraz słabo rozwiniętą infrastrukturę komunikacyjną, brak nowoczesnych obiektów rekreacyjno-turystycznych.
 • Pozycja
  Rola funduszy unijnych w kreowaniu usług w obszarach wiejskich na przykładzie Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST”
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012) Uchman-Rojek, Małgorzata
  Na kanwie ogólnych stwierdzeń przedstawiono zarys funkcjonowania w obszarach wiejskich Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące oraz jej funkcji w rozwoju społeczno-kulturowym. Ukazano także wpływ i rolę funduszy unijnych w kreowaniu usług przez wskazany podmiot gospodarczy.