Ocena pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej w województwie podkarpackim

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Stec, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W pracy przedstawiono ogólne założenia polityki spójności UE na lata 2007–2013 oraz jej instrumenty finansowe. Zaprezentowano dane statystyczne pozwalające ocenić realizację polityki spójności w województwach w Polsce, w tym zwłaszcza w województwie podkarpackim. Wyniki badań pokazują, że środki z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności UE mają kluczowe znaczenie dla rozwoju infrastruktury transportowej, środowiskowej, zdrowotnej oraz dla działań nakierowanych na rozwój kapitału ludzkiego. Aktywność poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w województwie podkarpackim jest zróżnicowana. Istnieją jednak gminy (nawet wiejskie), które skutecznie pozyskują środki pomocowe UE.
The paper presents the general assumptions of the EU cohesion policy for the years 2000–2013 and its financial instruments. Statistical data to assess the implementation of cohesion policy in the voivodeships in Poland, especially in the Podkarpackie voivodeship, are presented. The results show that funds from the Structural Funds and Cohesion Fund from the EU are crucial for the development of transport, environment and health infrastructure, and activities for human capital development. The activity of local government divisions in the Podkarpackie voivodeship is varied. However, there are municipalities (even rural), which obtain the EU's funds effectively.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 27 (2012), s. 112–122