Efektywność wykorzystania pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w programach organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Weryńska, Róża
Kucab-Bąk, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu ukazano cele związane z działalnością i budżetowaniem EFS oraz zaprezentowano główne kierunki działań wspierające bezrobotnych przez PUP w Jarosławiu, które są zbieżne z celami i budżetowaniem EFS. Na podstawie dokonanej analizy rodzi się wiele pytań: jaka jest efektywność konkretnych projektów, ścieżka zawodowa bezrobotnych korzystających z programów, ilość i przyczyny powrotów do statusu bezrobotnego. Poziom bezrobocia jest integralnie związany z sytuacją na rynku, dlatego też programy i projekty proponowane przez PUP Jarosław powinny objąć grupę (według kryterium: utrata pracy w sytuacji kryzysu) związaną z posiadaniem statusu bezrobotnego. Posiadanie statusu osoby bezrobotnej biorącej udział w ofercie PUP oraz liczba osób zarejestrowanych ponownie po realizacji, ukazuje zależności według atrakcyjności programu dla osób bezrobotnych, efektywność programów w ujęciu ilościowym oraz ich skuteczność. Najwięcej osób powracających do statusu osoby bezrobotnej zostało zaobserwowanych w następujących po sobie latach analizy po skorzystaniu ze stażu, kolejno po robotach publicznych, po szkoleniu, po pracach interwencyjnych. Powroty te należałoby analizować według celu zadania do spełnienia przez program, zaspokajanych potrzeb oraz realizacji celu dla osoby bezrobotnej.
Development has implemented the objectives of the activity and budgeting EFS and presented the main directions of activities in support of the unemployed by PUP in Jarosławiu are consistent with the objectives and budgeting. On the basis of the analysis raises many questions: what is the effectiveness of specific projects, professional path programs benefiting the unemployed, number and reasons for returning to the status of the unemployed. The unemployment rate is integrally related to the situation on the market herefore programs and projects proposed by PUP Jarosław should include a group (according to the criterion: loss of jobs in a situation of crisis) associated with having unemployed status.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 27 (2012), s. 200–211