Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Gawrońska, Zdzisława
Makarska, Anetta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Z przeprowadzonych badań wynika, że we wszystkich przeanalizowanych przedsiębiorstwach w latach 2007–2009 rola omawianych przez autorkę czynników dotyczących kształtowania polityki finansowej zależy od specyfiki prowadzonej działalności, aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej, a także od form i warunków finansowania oferowanych na rynkach finansowych oraz kapitałowych w kraju i za granicą. Proces pozyskiwania kapitału na rozwój przedsiębiorstwa jest obecnie skomplikowany i złożony. Zarówno inwestorzy przed dokonaniem inwestycji, jak też akcjonariusze konkretnej spółki zastanawiają się co wpływa na wewnętrzną wartość poszczególnych podmiotów gospodarczych. Jednym z najważniejszych czynników jest struktura kapitału, czyli relacja kapitałów własnych do obcych. Jednoznacznie można stwierdzić, że przedsiębiorstwo wykorzystujące do finansowania aktywów wyłącznie kapitał własny jest całkowicie bezpieczne na rynku, a jego akcje powinny być wyceniane wyżej od innych. Jednak tak nie jest, gdyż koszt pozyskania kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego. Dodatkowo występują wysokie koszty utraconych możliwości z zastosowania kapitału własnego, a firma nie wykorzystuje dźwigni finansowej. Z drugiej strony zbyt duże wykorzystywanie kapitału obcego zwiększa ryzyko bankructwa firmy.
The conducted research shows that in the years 2007–2009, in all analysed enterprises, the role of the factors described by the author involved in formation of the financial policy depends on the specific character of conducted business, present economic and financial situation as well as forms and terms of financing offered by the financial and capital markets domestically and abroad. The process of obtaining capital for the development of an enterprise is complicated and complex at present. Both the investors before their decision to invest and the shareholders of a particular company take into consideration what is influence on the intrinsic value of each business entities. One of the most important factors is the structure of capital that is the relation between its own and outside capital. At the same time, one might claim that an enterprise using only their own capital to finance their assets is completely safe on the market and their shares should be priced higher than others. However, this is not the case as the costs of gaining own capital which is higher than the cost of gaining it from outside. Additionally, there are the high costs of lost opportunities which would be available with the help of outside capital while the company does not use the financial leverage. On the other hand, too extensive use of outside capital increases the risk of bankruptcy of the business.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 27 (2012), s. 45–56