Realizacja programów współpracy transgranicznej w województwie podkarpackim w ramach perspektywy finansowej 2007–2013

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Karapyta, Mirosław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule prezentowane są dane pokazujące skalę wsparcia dla regionu, które otrzymuje z Unii Europejskiej w ramach funduszy Polityki Spójności, który porównując z okresem 2000–2006 (około 3 miliardy PLN) powiększył się prawie pięciokrotnie. Projekty dotyczą danych zatwierdzonych (w tym tych wdrażanych) i mogą ulec zmianie w wyniku okresowej aktualizacji wykazów. Głównym celem programu wprowadzonego przez Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa jest popieranie zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego w obszarach granic Polski, Białorusi, Ukrainy i Słowacji. Program jest wprowadzony w obszarach granicy Polski, Ukrainy i Białorusi.
In this article we present data showing the scale of support the region receives from EU funds under the Cohesion Policy, which when compared to the period 2000–2006 (about 3 billion PLN) has increased almost fivefold. The data concern projects approved (including the ones being implemented) and they may change as a result of periodic updating of lists. The main objective of the Programme, implemented under The European Neighbourhood and Partnership Instrument, is to support sustainable social and economic development in border areas of Poland, Belarus, Ukraine and Slovakia. The programme is implemented in the border areas of Poland, Ukraine and Belarus.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 27 (2012), s. 57–69