Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 10 (2007)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 43
 • Pozycja
  Motywacja czynnika osobowego w gospodarce opartej na wiedzy
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007-06) Smoleń, Marek
  W opracowaniu przedstawiono wybrane narzędzia motywacji i ich znaczenie w stymulowaniu jakości czynnika osobowego, który w aktualnych relacjach gospodarczych opartych na wiedzy odgrywa szczególnie istotną i nadrzędną rolę.
 • Pozycja
  Zarządzanie wiedzą warunkiem wzrostu wartości firmy
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007-06) Sztaba, Maria; Ważna, Elżbieta
  Na wstępie przyjęta została teza, iż zarządzanie wiedzą jest warunkiem wzrostu wartości firmy. Następnie omówiono wpływ zarządzania wiedzą i kapitału intelektualnego na organizacje oparte na wiedzy. Szczególną uwagę zwrócono także na cele i założenia zarządzania wiedzą mające wpływ na przewagę konkurencyjną i sukces firmy.
 • Pozycja
  Wykorzystywanie wiedzy w teorii i praktyce organizacji
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007-06) Figurska, Irena
  Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki związane są z budowaniem gospodarki opartej na wiedzy. Gospodarki, w której wiedza staje się zasobem strategicznym społeczeństwa, tym samym stając się podstawą jej funkcjonowania. Budowanie gospodarki opartej na wiedzy wymaga podejmowania przez wszystkie organizacje i na wszystkich szczeblach działań nakierowanych na tworzenie, transfer i wykorzystywanie wiedzy dla zwiększenia konkurencyjności. Innymi słowy wymaga wprowadzania i realizowania w organizacjach procedur związanych z zarządzaniem wiedzą. W artykule podjęto temat wykorzystywania wiedzy jako jednego z procesów zarządzania wiedzą w organizacji. Omówiono znaczenie wykorzystywania wiedzy dla realizacji zarządzania wiedzą. Odniesiono się też do warunków, jakie muszą być spełnione, aby proces ten był realizowany z pożytkiem dla organizacji i wszystkich jej członków. W końcowej części artykułu przedstawiono także wyniki badań przeprowadzone na grupie osób pracujących odnoszące się do stosowania procedur związanych z realizacją procesu wykorzystywania wiedzy w przedsiębiorstwach.
 • Pozycja
  Czynniki i uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007-06) Szczepaniak, Iwona
  Wraz z przejściem od gospodarki przemysłowej do gospodarki opartej na wiedzy knowledge-based economy, o zdobyciu i utrzymaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw decydują nie tylko ich zasoby rzeczowe i finansowe, ale również zasoby intelektualne. Praktyka firm, dla których głównym zasobem jest kapitał intelektualny intellectual capital, które konkurują nie przez ceny, a głównie przez jakość, innowacje i kreatywność pokazuje, że podstawowe dźwignie efektywności, tkwią właśnie w zasobach intelektualnych. Kapitał intelektualny w małych i średnich przedsiębiorstwach jest mniejszy niż w firmach dużych i istotnie ogranicza możliwości rozwojowe tego sektora. Tymczasem zasoby intelektualne w warunkach gospodarki opartej na wiedzy stają się najważniejszym czynnikiem rozwoju także dla tej grupy firm.
 • Pozycja
  Rozwój klasy średniej w Polsce
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007-06) Górka, Kazimierz
  Autor rozważa problem identyfikacji, tworzenia i wzmacniania klasy średniej w Polsce, widząc w niej jeden z podstawowych czynników i nośników rozwoju społeczno-gospodarczego. Polską klasę średnią tworzą ludzie o dochodach w przedziale 10-30 tys. zł miesięcznie, a jej znaczenie jest wyraźnie niższe niż w pozostałych krajach europejskich. Tworzenie klasy średniej jest procesem obiektywnym we współczesnej gospodarce, przy czym w Polsce obserwujemy sztuczne, niebezpieczne przyspieszenie tego procesu, kosztem interesu społecznego.