Wpływ wiedzy i doświadczenia na wynagrodzenia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2007-06
Autorzy
Kozioł, Wojciech
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wpływu wiedzy i doświadczenia na wysokość wynagrodzeń. Zastosowana metodologia badawcza oparta jest o model pomiaru kapitału ludzkiego. W tym celu jego przybliżenia przedstawiono strukturę kapitału ludzkiego oraz wpływ wiedzy i doświadczenia zawodowego na wzrost poszczególnych elementów kapitału. Do dalszych analiz przyjęto założenie, że płaca zasadnicza stanowi dla pracownika wynagrodzenie za udostępnienie kapitału ludzkiego. W ostatniej części przedstawiono wyniki badań wpływu wiedzy i doświadczenia na wysokość wynagrodzeń lekarzy polskich i brytyjskich. Badania potwierdzają silną korelację między zarobkami a wzrostem doświadczenia i wiedzy lekarzy. Ponadto badania wykazały znaczną lukę między wynagrodzeniem otrzymywanym przez polskich lekarzy a płacą wynikającą z wartości ich kapitału ludzkiego.
The aim of the article was to present the influence of knowledge and experience on the level of remunerations. The research methodology is based on the model of human capital measurement. To approximate it, the structure of human capital as well as the influence of knowledge and professional experience on increase of specified elements of capital were presented. For the next analyses there was accepted the thesis that basic remuneration constitutes a payment for employee for human capital accessibility. In the final part there were presented results of research on the influence of knowledge and experience on the level of Polish and British doctors’ remunerations. The research confirms strong correlation between remunerations and increase in doctors’ experience and knowledge. Moreover, the research proved that there exist essential gap between Polish doctors’ remuneration and payment ensuing from the value of human capital.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 10 (2007), s. 529-539