Wykorzystywanie wiedzy w teorii i praktyce organizacji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2007-06
Autorzy
Figurska, Irena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki związane są z budowaniem gospodarki opartej na wiedzy. Gospodarki, w której wiedza staje się zasobem strategicznym społeczeństwa, tym samym stając się podstawą jej funkcjonowania. Budowanie gospodarki opartej na wiedzy wymaga podejmowania przez wszystkie organizacje i na wszystkich szczeblach działań nakierowanych na tworzenie, transfer i wykorzystywanie wiedzy dla zwiększenia konkurencyjności. Innymi słowy wymaga wprowadzania i realizowania w organizacjach procedur związanych z zarządzaniem wiedzą. W artykule podjęto temat wykorzystywania wiedzy jako jednego z procesów zarządzania wiedzą w organizacji. Omówiono znaczenie wykorzystywania wiedzy dla realizacji zarządzania wiedzą. Odniesiono się też do warunków, jakie muszą być spełnione, aby proces ten był realizowany z pożytkiem dla organizacji i wszystkich jej członków. W końcowej części artykułu przedstawiono także wyniki badań przeprowadzone na grupie osób pracujących odnoszące się do stosowania procedur związanych z realizacją procesu wykorzystywania wiedzy w przedsiębiorstwach.
The processes of forming a modern economy are connected with constructing a knowledge based economy. In this economy knowledge is becoming the main resource of society, the basis for a functioning of modern economy. Constructing a knowledge based economy demands implementation of the activities, which are focused on creating, transferring and using knowledge for increasing competitiveness by all organizations. It demands the implementation of procedures connected with knowledge management. This article deals with using knowledge as a one of the processes of knowledge management in organizations. The author discussed the importance of using knowledge for the successful realization of knowledge management and conditions, which should be fulfilled to realize this process effectively. Article presents results of research carried out on working people, which shows the application of the procedures connected with the realization of using knowledge in firms.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 10 (2007), s. 584-598