Analiza kapitałowa wynagrodzeń lekarzy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2007-06
Autorzy
Cieślak, Iwona
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W Polsce grupa zawodowa lekarzy znana jest z długoletnich protestów dotyczących wysokości wynagrodzeń. Zasadność tych protestów można zbadać opierając się na znanych oraz akceptowanych modelach kapitału ludzkiego i intelektualnego, w których zakłada się, że każdy człowiek posiada zgromadzoną we własnej osobie wartość, która może podlegać wymianie na gruncie pracodawca – pracownik. Zgodność płacy z wartością pracy przekazanej przez pracownika na rzecz jednostki jest przesłanką społecznie akceptowaną. Akceptacja ta wynika między innymi z podświadomego rozumienia transakcji wymiany dokonywanej na godziwych warunkach. Pracujący wykonując swoją pracę wydatkuje własną energię oczekuje w zamian uzyskania wynagrodzenia pozwalającego mu na uzupełnienie tego ubytku i zachowania swojego kapitału. Właściwe wyznaczenie wielkości płac zapobiega deprecjacji kapitału ludzkiego i intelektualnego. Brak zachowania równowagi pomiędzy płacą a wartością pracy w dłuższym okresie czasu prowadzić będzie do niezadowolenia pracujących. Taki przykład niezadowolenia mamy w Polsce między innymi w analizowanej grupie zawodowej lekarzy.
In Poland, professional group of doctors are notorious for longstanding campaign for pay rises. Whether this campaign is well grounded or not, may be examined using well known and established models of human and intellectual capital, all based on the assumption that every employee may be assigned the value of their human capital, which can be subject to an exchange relation between the employee and the employer. The principle of equivalence between the salary and the value of labour transferred by the employee to the employer is socially accepted. When working, the employee expends their own energy; and they expect in return a remuneration which shall allow them to supplement this expenditure and maintain their capital. Correct definition of the salary level protects human and intellectual capital from depreciation. Imbalance between the salary and the value of work over a prolonged period of time is bound to lead to the employees’ discontent. An example of a prolonged discontent in Poland is provided in the professional group of doctors.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 10 (2007), s. 512-528