Proces kształcenia ustawicznego w przeciwdziałaniu nierównościom społecznym w gospodarce opartej na wiedzy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2007-06
Autorzy
Kowalewski, Tadeusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Podmiotem gospodarki opartej na wiedzy jest człowiek szukający nauki. Współczesny człowiek wiedzy musi być silnie motywowany w swoich dążeniach. Brak wiedzy skutkuje nierównościami społecznymi i prowadzi do społecznej i ekonomicznej marginalizacji. Jest ona możliwa do uniknięcia dzięki silnemu umiejscowieniu we współczesnym społeczeństwie jednostki, która obawia się edukacji ustawicznej. Pomimo wielu różnic odnoszących się do rozumienia procesu edukacji ustawicznej, wszyscy zgadzają się co do tego, że jest to proces trwający całe życie. Szczególne miejsce w tym procesie zajmuje uniwersytet. Jednakże w klasycznym rozumieniu uniwersytet opiera się na nauczycielu. Na poziomie jednostkowym istnieje także zagrożenie jakim jest analfabetyzm, którego uwarunkowania ukazują międzynarodowe badania prowadzone w ramach Programu Międzynarodowej Oceny Studenckiej (OECD/PISA). Niektóre z najnowszych danych budzą entuzjazm i dają nadzieję na kompetentne kształtowanie rozwiązań korzystnych dla kształcenia ustawicznego.
Human who searches for science is a subject of the economy based on knowledge. Modern human who searches for knowledge has to be strongly motivated in their pursuit. Lack of knowledge causes social inequalities and leads to social and economic marginalization. It is possible to avoid this conjecture due to strong human placement in modern society, that apprehend the sense of long education. Despite many variances, as regards to homologous understandings of long education process, everybody accept that this is a lifelong process. University takes a particular part in this process. However, in the classical meaning of university it bases on teacher. There exist some other danger at a level[1]headed such as illiteracy, which conditions are shown by international researches within Programme for International Student Assessment (OECD/ PISA). Some of the latest figures arouse an enthusiasm and give hope for competent formation of solutions that are favorable for lifelong education.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 10 (2007), s. 395-406