Nierówności dochodowe i wydatkowe wśród gospodarstw domowych a perspektywy uczestniczenia najuboższych w gospodarce opartej na wiedzy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2007-06
Autorzy
Młokosiewicz, Marta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Utrzymywanie się znacznego upośledzenia w dochodach i możlwościach wydatkowych ubogich gospodarstw domowych (zwłaszcza tych, które zaspokajają jedynie potrzeby na granicy biologicznego przetrwania) sprzyja ich wykluczaniu z pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym – w pierwszej kolejności muszą bowiem być realizowane potrzeby egzystencjalne. W społeczeństwie i gospodarce opartych na wiedzy i charakteryzujących się ciągłymi zmianami oznacza to brak środków do rozwoju kapitału ludzkiego. Wolniejszy przyrost dochodów i możliwości wydatkowych w ubogich rodzinach, niż w gospodarstwach najzamożniejszych – przy jednoczesnym znacznym dystansie dochodowym między obiema grupami – powoduje, że szanse ubogich na ich samodzielne włączenie się w proces budowania społeczeństwa informacyjnego, będącego podstawą GOW są coraz mniejsze. Chcąc stwierdzić, jak (i czy) zmieniał się zakres wykluczenia wśród gospodarstw domowych w ostatnich latach, w niniejszym opracowaniu przeanalizowano wybrane aspekty warunków życia najuboższych, z punktu widzenia zmian w ich dochodach i możliwościach wydatkowych, na tle dochodów i wydatków osób najzamożniejszych. Zasadniczym celem artykułu uczyniono analizę aktualnych tendencji w kształtowaniu się nierówności dochodowych i wydatkowych pomiędzy najuboższymi a najzamożniejszymi gospodarstwami domowymi oraz ocenę istniejącego stanu pod kątem perspektyw włączenia najuboższych w rozwój GOW w Polsce. Za okres badawczy przyjęto lata 2001-2004.
Keeping considerable impairment in incomes and expenditure possibilities of poor households (especially those who satisfy their needs only on the minimum existence level), favoures their exclusion from full participation in social and economical life – at first man have to achieve an existence needs satisfaction. In society and economy based on knowledge and characterized by continuous changes it means lack of means for human capital growth. Slower income and expenditure possibilities growth in the poorest families than in the richest households – with simultaneous big income distance between both groups – causes decreasing opportunities of bringing poor people by themselves into a process of building information society and knowledge-based economy. Author of this paper wanted to present how changed the scale of exclusion between Polish households last years. The aim of this article is to analyse current tendencies in income and expenditure inequalities between the poorest and the richest households and also evaluation of existing state and perspectives of participation the poorest in growth of knowledge-based economy in Poland. As research period were accepted years 2001-2004.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 10 (2007), s. 407-422