Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 15 (2009)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 42
 • Pozycja
  Instytucjonalne i inne uwarunkowania relacji wzrost gospodarczy a nierówności społeczne
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009-12) Soszyńska, Elżbieta
  W artykule zamieszczono podsumowanie wskazań najnowszych teorii, jak i wyników badań empirycznych, dotyczących związku między nierównościami w dochodach, nierównościami z tytułu rozkładu zasobów a wzrostem gospodarczym w skali makro. Poszukiwanie uniwersalnego wzorca wpływu nierówności w dochodach na wzrost gospodarczy w procesie modelowania ekonometrycznego, spełniającego między innymi warunki odporności modelu bazowego na zmianę specyfikacji, nie w pełni powiodło się. Potwierdzono, że nierówności wynikające z rozkładu zasobów, a zwłaszcza w kontekście gospodarki stymulowanej wiedzą, nierówności w dostępie do kapitału ludzkiego wyhamowują długookresowy wzrost gospodarczy. Wśród głównych kanałów transmisji nierówności w kapitale ludzkim na wzrost gospodarczych udowodnione zostały: kapitał ludzki i jakość instytucji.
 • Pozycja
  Psychologiczne uwarunkowania decyzji zakupu samochodów luksusowych
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009-12) Klimkowska, Regina
  Autorka w swym artykule koncentruje się na przedstawieniu rynku samochodów luksusowych. Rynek samochodów luksusowych jest segmentem rynku nowych samochodów osobowych w Polsce. Możemy zobaczyć znaczący spadek sprzedaży nowych samochodów od roku 1999 aż do dzisiaj. W 1999 r. sprzedano ok. 640 000 nowych aut, a w 2007 r. tylko 293 300. Całkiem nowym zjawiskiem jest rynek nowych samochodów luksusowych. Sprzedaż na rynku nowych samochodów luksusowych systematycznie wzrastała. W 2000 r. wynosiła 4800 aut, w 2007 r. sprzedano już ok. 16 000 luksusowych aut. Artykuł prezentuje najważniejsze czynniki psychologiczne determinujące ten rynek.
 • Pozycja
  Funkcjonowanie gospodarstw osób niepełnosprawnych w polskim systemie społeczno-ekonomicznym
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009-12) Ulman, Paweł
  Jak pokazują dane statystyczne, niepełnosprawność w Polsce jest problemem społecznym wymagającym szerokiego i poważnego zainteresowania nie tylko odpowiednich fundacji i instytucji pozarządowych, ale także instytucji państwowych. Wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku niosło nadzieję na poprawę szeroko rozumianej sytuacji niepełnosprawnych. W wielu aktach Unia Europejska zachęca lub narzuca tworzenie antydyskryminacyjnych warunków funkcjonowania poszczególnych osób czy grup społecznych, a w przypadku osób niepełnosprawnych kładzie szczególny nacisk na likwidowanie barier. Celem pracy jest spojrzenie na sytuację społeczno-ekonomiczną polskich gospodarstw domowych z osobą niepełnosprawną w odniesieniu do pozostałych gospodarstw w okresie kilku ostatnich lat. Okazuje się, że dystans między tymi grupami społecznymi nie tylko się nie zmniejszył, ale nieznacznie uległ zwiększeniu.
 • Pozycja
  Sytuacja materialna w gospodarstwach domowych z osobą bezrobotną (w świetle wyników badań własnych)
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009-12) Zalega, Tomasz
  W artykule przeanalizowano sytuację materialną gospodarstw domowych z osobami bezrobotnymi. W świetle uzyskanego materiału źródłowego skoncentrowano się na dogłębnej analizie sytuacji finansowej, działań podejmowanych w celu poprawy warunków materialnych oraz subiektywnej oceny warunków materialnych ankietowanych gospodarstw domowych.
 • Pozycja
  Obiektywny i subiektywny poziom dochodów gospodarstw domowych w woj. podkarpackim w 2008 roku
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009-12) Kasprzyk, Beata; Kasprzyk, Aleksander
  Dochód stanowi istotne kryterium oceny jakości życia. W kształtowaniu dochodów istotną rolę odgrywają wewnętrzne cechy gospodarstw domowych, jak: skład demograficzny, źródło utrzymania, wykształcenie, miejsce zamieszkania i inne. Podstawowe miary statystyczne rozkładu dochodów, uzyskane na podstawie badań ankietowych wskazują na raczej niskie i mocno zróżnicowane poziomy dochodów w badanej próbie losowej. Średni dochód rzeczywisty oraz dochody subiektywne wskazane jako minimalne i wystarczające zmieniają się w zależności od kryteriów przynależności gospodarstwa do danej grupy klasyfikacyjnej. Niekorzystne są także relacje pomiędzy obiektywnymi a subiektywnymi poziomami dochodów. Parametry opisowe rozkładu dochodów wskazują na istotne różnice w wielkości dochodów, które następnie mają bezpośredni wpływ na proces rozwarstwienia ekonomicznego i nierównomierności ekonomicznej. Grupami gospodarstw o zdecydowanie lepszej sytuacji materialnej są gospodarstwa z wykształceniem wyższym głowy gospodarstwa oraz gospodarstwa domowe osób pracujących na własny rachunek. Najtrudniejszą sytuacją materialną charakteryzują się gospodarstwa domowe rolników, emerytów i rencistów, wieloosobowe oraz z niskim wykształceniem głowy gospodarstwa. Niski poziom oraz dyspersja dochodów społeczeństwa stanowią pochodną współczesnych przemian gospodarczych i społecznych, związane są szczególnie ze zjawiskiem opóźnień gospodarczo-kulturowych regionu Podkarpacia w stosunku do innych regionów w kraju. Należy mieć nadzieję, że pozytywny wpływ na niwelowanie niekorzystnej sytuacji dochodowej może wywierać polityka regionalna, zwłaszcza w zakresie edukacji.