Przedsiębiorczość władz samorządowych w rozwoju gminy – kontekst niwelowania nierówności społecznych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-12
Autorzy
Kaliszczak, Lidia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu podjęto zagadnienie przesłanek i form przejawiania przedsiębiorczości władz samorządowych w zarządzaniu gminą. Na przykładzie gminy Cmolas w województwie podkarpackim dokonano identyfikacji przejawów przedsiębiorczej aktywności władz samorządowych, której zakres i dynamika pozytywnie wyróżniają gminę w dążeniu do tworzenia swoistego „klimatu” przedsiębiorczości, zarówno w aspekcie instytucjonalnym, jak i podmiotowym.
In elaboration the issues of grounds and forms of council authorities entrepreneurship manifestation in borough management was taken under consideration. On the example of the borough Cmolas in Podkarpackie voivodenship the identification of council authorities enterprising activity was being made. Its range and dynamics distinguish positively the borough in pursuit to create the special enterprising “climate” in both aspects: institutional and subjective.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 15 (2009), s. 295-309