Nowe zjawisko w badaniach społecznych – identyfikacja wykluczenia społecznego wśród studentów Podkarpacia i ich rodzin

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-12
Autorzy
Chudy-Laskowska, Katarzyna
Stępień, Kinga
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Niniejszy artykuł przybliża problem wykluczenia społecznego, które istnieje od dawna wśród wielu społeczeństw, ale dzięki integracji europejskiej zostało zidentyfikowane, nazwane i podejmowane są działania mające na celu przeciwdziałanie tego typu zjawiskom. Celem jest przedstawienie stopnia wykluczenia społecznego wśród studentów uczelni podkarpackich oraz ich rodzin. Założono hipotezę, że pochodzenie ma wpływ na stopień wykluczenia. Do diagnozy użyto wskaźnika ELSI, który pozwala mierzyć nie tylko materialne aspekty bytu, ale uwzględnia jego wymiar społeczny. Użyto testu chi-kwadrat i analizę wariancji. Na podstawie badań stwierdzić można, że różnica w stopniu wykluczenia mieszkańców grup wyznaczonych przez miejsce zamieszkania jest istotna statystycznie, co potwierdza założoną hipotezę badawczą.
This article approaches the problem of social exclusion that has been existing for a long time in various societies, but thanks to the European integration it has been identified, named and certain actions are undertaken in order to counteract that kind of phenomena. The article’s objective is to present the degree of social exclusion amongst the Podkarpackie Region university-college students. The hypothesis was assumed that the descent has influence on the degree of exclusion. In order to diagnose, the ELSI index was used which allows to measure not only the material aspects of living, but also takes into account its social dimension. Basing on the research, the conclusion can be drawn that the difference in the exclusion level of dwellers’ groups determined by the place of residence is statistically important, which confirms the assumed research hypothesis.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 15 (2009), s. 409-422