Regionalna pomoc publiczna jako instrument aktywizacji gospodarczej – przypadek specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-12
Autorzy
Cieślewicz, Wiesława
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie zasad udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom działającym w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce oraz analiza efektów funkcjonowania stref i ich roli w aktywizacji społeczno-ekonomicznej regionów. Oceny dokonano na podstawie wartości podstawowych wskaźników rozwoju stref, tzn. wartości dokonanych inwestycji oraz liczby utworzonych miejsc pracy. Analizie poddano działalność wszystkich 14 specjalnych stref ekonomicznych, funkcjonujących na terenie Polski w dniu 31 grudnia 2007 roku. W świetle danych przedstawionych w opracowaniu wartość inwestycji zrealizowanych we wszystkich polskich strefach wyniosła 46 mld zł. Utworzono prawie 140 tys. nowych miejsc pracy. Najlepsze efekty osiągnęły strefy: katowicka, wałbrzyska i tarnobrzeska. Funkcjonujące w Polsce SSE, jako instrumenty polityki regionalnej, wpływają na poprawę zarówno systemu gospodarczego danego obszaru kraju, jak i na poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy.
The aim of the article is describing principles of giving public aid to entrepreneurs in special economic zones in Poland and analysis of results of zones functioning and their consequence in social and economic activation in regions. Estimation was made on the base of such rates as value investments and number of new places of employment. Activities of all 14 economic zones were analysed. The state from 31 December 2007 was taken into account. In the light of data showed in the paper total value investments amounted 46 mld zl and created nearly 140 thousands new places of employment. The best effects achieved three zones: katowicka, walbrzyska and tarnobrzeska. Polish special economic zones as instruments of regional development policy improve both economic system of given region of country and situation on local labour market.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 15 (2009), s. 318-330