Funkcjonowanie gospodarstw osób niepełnosprawnych w polskim systemie społeczno-ekonomicznym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-12
Autorzy
Ulman, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Jak pokazują dane statystyczne, niepełnosprawność w Polsce jest problemem społecznym wymagającym szerokiego i poważnego zainteresowania nie tylko odpowiednich fundacji i instytucji pozarządowych, ale także instytucji państwowych. Wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku niosło nadzieję na poprawę szeroko rozumianej sytuacji niepełnosprawnych. W wielu aktach Unia Europejska zachęca lub narzuca tworzenie antydyskryminacyjnych warunków funkcjonowania poszczególnych osób czy grup społecznych, a w przypadku osób niepełnosprawnych kładzie szczególny nacisk na likwidowanie barier. Celem pracy jest spojrzenie na sytuację społeczno-ekonomiczną polskich gospodarstw domowych z osobą niepełnosprawną w odniesieniu do pozostałych gospodarstw w okresie kilku ostatnich lat. Okazuje się, że dystans między tymi grupami społecznymi nie tylko się nie zmniejszył, ale nieznacznie uległ zwiększeniu.
The statistical data shows that the problem of disability has got a wide social range in Poland. It requires a serious interest not only from appropriate foundation but also state-run institutions. The improvement of disabled person’s situation was expected after Poland joined EU in 2004. EU suggests or imposes creation of anti-discriminatory life conditions for all individuals or social groups in many documents. In case of disabled persons, EU puts emphasis on the elimination of the barrier. The aim of the work is to analyze the social-economic situation in Polish households with a disabled person with reference to other households in the last several years. It turns out, that disparity between these social groups did not decrease, but increased slightly .
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 15 (2009), s. 449-459