Prawne i organizacyjne powiązania Giełdy Pieniężnej i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-12
Autorzy
Kucharek, Daniel
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Panujący powszechnie pogląd, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie została zorganizowana jedynie przy udziale prawnym, finansowym i organizacyjnym Stowarzyszenia Giełd Francuskich oraz Centralnego Depozytu Papierów Wartościowych SICOVAM, nie jest całkowicie prawdziwy. Na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. – w pewnym zakresie – dostosowano francuskie rozwiązania do potrzeb polskiego rynku giełdowego. Istniały jednak ustawy, które doskonale spełniały wymagania współczesnego rynku kapitałowego, zwłaszcza w początkowym okresie przemian gospodarczych. Powołując ponownie do życia Giełdę Papierów Wartościowych sięgnięto do szeregu rozwiązań, które w przeszłości wykorzystywano na polskich giełdach pieniężnych, a szczególnie na międzywojennej Giełdzie Pieniężnej w Warszawie.
Prevailing opinion, that the Stock Exchange in Warszawa has been developed only by legal, financial and organizational participation of the French Stock Exchange and the Central Securities Deposit SICOVAM, was not entirely true. At the beginning of the nineties XX century – in some extent – French solutions were adjusted to Polish needs. However, there were acts, which perfectly met contemporary capital market demands, especially at the start of economic transformation. While forming again the Stock Exchange, a number of solutions previously used at the Polish financial markets and especially the market in Warszawa fund its application.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 15 (2009), s. 355-365