Obiektywny i subiektywny poziom dochodów gospodarstw domowych w woj. podkarpackim w 2008 roku

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-12
Autorzy
Kasprzyk, Beata
Kasprzyk, Aleksander
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Dochód stanowi istotne kryterium oceny jakości życia. W kształtowaniu dochodów istotną rolę odgrywają wewnętrzne cechy gospodarstw domowych, jak: skład demograficzny, źródło utrzymania, wykształcenie, miejsce zamieszkania i inne. Podstawowe miary statystyczne rozkładu dochodów, uzyskane na podstawie badań ankietowych wskazują na raczej niskie i mocno zróżnicowane poziomy dochodów w badanej próbie losowej. Średni dochód rzeczywisty oraz dochody subiektywne wskazane jako minimalne i wystarczające zmieniają się w zależności od kryteriów przynależności gospodarstwa do danej grupy klasyfikacyjnej. Niekorzystne są także relacje pomiędzy obiektywnymi a subiektywnymi poziomami dochodów. Parametry opisowe rozkładu dochodów wskazują na istotne różnice w wielkości dochodów, które następnie mają bezpośredni wpływ na proces rozwarstwienia ekonomicznego i nierównomierności ekonomicznej. Grupami gospodarstw o zdecydowanie lepszej sytuacji materialnej są gospodarstwa z wykształceniem wyższym głowy gospodarstwa oraz gospodarstwa domowe osób pracujących na własny rachunek. Najtrudniejszą sytuacją materialną charakteryzują się gospodarstwa domowe rolników, emerytów i rencistów, wieloosobowe oraz z niskim wykształceniem głowy gospodarstwa. Niski poziom oraz dyspersja dochodów społeczeństwa stanowią pochodną współczesnych przemian gospodarczych i społecznych, związane są szczególnie ze zjawiskiem opóźnień gospodarczo-kulturowych regionu Podkarpacia w stosunku do innych regionów w kraju. Należy mieć nadzieję, że pozytywny wpływ na niwelowanie niekorzystnej sytuacji dochodowej może wywierać polityka regionalna, zwłaszcza w zakresie edukacji.
The incomes are very important tools in the valuation of the quality of life (welfare). In the Podkarpacie region generally the level of incomes in the households is low and the variability of incomes is high. The valuation of the material situation of the households means measurement of the objective and the subjective of incomes. In the analysis were estimated the subjective levels: the minimum and the sufficient level of income for the households. Using the empirical data the different statistics of incomes were analyzed. The data indicate that the material situation is determined on the factors: education, the socio-economic group, the numbers of persons in the families and the place of living. If we have the minimum income we can show the poverty lines, which are depended on the main characteristics of the household.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 15 (2009), s. 423-433