Instytucjonalne uwarunkowania w dostępie rolników do kapitału w regionie Polski południowo-wschodniej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-12
Autorzy
Kata, Ryszard
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W oparciu o badania ankietowe gospodarstw rolnych, przeprowadzone w regionie Polski południowo-wschodniej, dokonano charakterystyki instytucjonalnych uwarunkowań w dostępie rolników do kapitału zewnętrznego, w formie kredytów bankowych oraz funduszy unijnych. Wskazano na te czynniki instytucjonalne, które ograniczają rolnikom dostęp do kapitału, ale także wykazano, że rolnicy sięgający po kredyty i fundusze unijne korzystają w tym zakresie z pomocy instytucji w zakresie doradztwa, informacji czy szkoleń.
In support of poll investigations of agricultural farms, made in south-east region of Poland, characters of institutional conditions of farmer's access to external capital, in form of bank credit as well as European Union funds were achieved. There were shown this institutional factors which limit farmer's access to capital, but also it was proved, that farmers who use bank credit and EU funds get support from institutions in range of advise, information and training services.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 15 (2009), s. 344-354