Działalność Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na rzecz rozwoju regionu w latach 2004–2007 ze szczególnym uwzględnieniem Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-12
Autorzy
Sowa, Bożena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Jedną z ważniejszych korzyści członkostwa Polski z Unią Europejską jest możliwość otrzymywania pomocy z funduszy unijnych. Jest to niezwykle istotny wkład w rozwój polskiej gospodarki. Jednak jako najliczniejszą grupę beneficjentów pomocy unijnej uznaje się polskich przedsiębiorców. Otrzymanie pomocy w postaci bezzwrotnej dotacji, jest dla niech niepowtarzalną szansą na inwestycje i rozwój, jaki byłby dla nich niedostępny bez zewnętrznych środków, a możliwość korzystania z nich daje ogromne perspektywy dotyczące ich rozwoju, poprawy innowacyjności, czy konkurencyjności. Celem niniejszego artykułu jest analiza i ocena działalności PARP ze szczególnym uwzględnieniem Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw w latach 2004–2007, mającego przyczynić się do rozwoju kadrowego przedsiębiorstw, a przez to do wzrostu absorpcji nowoczesnych rozwiązań w przedsiębiorstwach.
One of the most important benefits of Polish membership in European Union is an opportunity of receiving financial help from union funds. This is very important aspect for Polish economy development. However, financial help from European Union is the most significant for Polish entrepreneurs. Receiving it as non-refundable grant is a unique chance for investments of entrepreneurs and their further development. It has to be mentioned that it will not be available for them without an external European Union’s financial help. Opportunities to profit from this kind of support brings huge perspectives related to their development, improvement of innovate or competitiveness. The aim of this study is to analyse and evaluate activities of Polish Enterprise Development Agency with particular taking into consideration Sector Operational Program connected with Increasing Competitiveness of Enterprises in year 2004–2007, which is contributing to the development of human resources in companies, and thus to increase the absorption of modern solutions in enterprises.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 15 (2009), s. 331-343